used_bateriesВероятно много хора не знаят, че един от най- страшните замърсители на околната среда са батериите, които изхвърляме в кофата за боклук. Много батерии съдържат силно токсични химикали и тежки метали като олово и живак, кадмий, цинк, никел. Батериите стават потенциално опасни в момента, когато излязат от употреба и попаднат в общия поток битови отпадъци, като лесно могат да замърсят питейната вода. Какво да правим?

Проверете вашия общински сайт за специфични програми, които рециклират батерии. Ако вашата област не разполага с план за събиране на батерии, все още имате много възможности :
Потърсете магазин в квартала, който има контейнер за батерии. Обикновено това са магазини за компютри и електроника. Дръжте изхабените батерии на сухо място, извън обсега на деца, докато съберете достатъчно, за да си струва ходенето до съответното място.

Използването на презареждащи се батерии намалява отпадъците и енергията необходима за производството и транспортирането на нов продукт, но тези видове батерии действително съдържат още по- токсични материали. Поради това е още по- важно те ​​да бъдат рециклирани и да не попаднат в битовия боклук.

Тук можете да намерите информация за контейнерите поставени от Ecobatterybg в България:
http://www.ecobatterybg.com/?cid=53
и в София:
http://www.ecobatterybg.com/files/custom/Tochki_NUBA_Sofia.pdf

Магазин Зоя - София, ул.Аксаков 22
Магазин Зоя – София, ул.Аксаков 22

Намерихме един контейнер в магазин “Зоя” в София, на ул.Аксаков 22
Пишете ни ако имате информация къде могат да се изхвърлят използвани батерии във вашия квартал.
The used batteries
Batteries can’t be tossed in your regular recycling bin because they contain highly toxic chemicals – but they shouldn’t be tossed into the trash, either, for the very same reason. Many batteries contain heavy metals like lead and mercury that can easily contaminate our drinking water if left to deteriorate in a landfill. What to do?

Check out your municipal website for specific programs that accept old batteries. But even if your area does not have a battery collection plan, you still have many options:
Check out if any stores in your neighbourhood has old batteries containers. Usually you can find it, in the computer and electronic stores, or in the local grocery stores.
Keep your dead batteries in a dry place that’s out of reach of kids, while you save up enough old batteries to make it worth a disposal trip.

Using rechargeable batteries reduces waste and energy needed for the manufacture and transport of new product… but these types of batteries actually contain even more toxic materials. Therefore, it is extra important that these be recycled and not wind up in landfills.

 

Какво да правим със старите батерии?