Не сте сигурни какво точно е “Устойчивост” (Sustainability)?
Ето едно кратко описание:
Устойчиви са продукти и практики, които осигуряват екологични, социални и икономически ползи, като опазват общественото здраве и околната среда през целия им жизнен цикъл, от добива на суровините до окончателното им рециклиране.

Устойчивост може да се отнася до:
– Предотвратяване на замърсяването;
– Използване на рециклирани материали, повторно производство;
– Енергия от възобновяеми източници;
– Иновативни технологии;
– Безопасни и здравословни работни места;

Sustainability

Not sure what sustainable means? There you go!
Sustainable are Products and Practices that provide environmental, social and economic benefits while protecting public health and environment over their whole life cycle, from the extraction of raw materials until the final disposal.

It refers to:
– Pollution prevention;
– Use of recycled materials;
– Renewable energy;
– Safe and healthy workplace;
– Reuse remanufacturing recycling;
– Innovative technologies;

 

Устойчивост